กองทุน KTAM SSF Extra
กองทุน ผลตอบแทน SSF ผลตอบแทนดี
กองทุนรวม KTAM SSFX ผลตอบแทนดี
 • *วันจดทะเบียนกองทุน 9 เม.ย. 63/ ที่มา: บลจ.กรุงไทย ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 63
 • Benchmark1 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 70.00 และ ผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%) : 30.00
 • Benchmark2 ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์
 • ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
SHARE

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

SSF,SSFX,SSF พิเศษ,SSF Extra,กองทุน SSF,กรุงไทย SSF,KTAM SSF,กรุงไทย SSFX,KTAM SSFX,กองทุน ผลตอบแทน,กองทุนลดหย่อนภาษี,ลดหย่อนภาษี,Saving Fund,กองทุนรวม,Mutual fund,RMF,LTF,ออมพิเศษ,กองทุนผลตอบแทนดี,กองทุนได้รางวัล,กองทุนลดหย่อน,ภาษี,SSF ผลตอบแทนดี,SSF พิเศษ ผลตอบแทนดี,SSF Extra ผลตอบแทนดี,SSFX ผลตอบแทนดี,SSF 70/30

เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุน
KTAM SSF Extra

 1. ลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม สูงสุด 200,000 บาท
  นำเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจาก SSF ปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด
  ทั้งนี้ เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF Extra จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
 2. เพื่อออมเงินในระยะยาว
  หุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว การเน้นให้ลงทุนนาน 10 ปี เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะมีเวลานานพอที่สินทรัพย์ที่ลงทุนจะเติบโต โอกาสในการขาดทุนจึงลดลง
 3. เปรียบเทียบ SSF Extra กับ SSF ปกติ
SHARE

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

SSF,SSFX,SSF พิเศษ,SSF Extra,กองทุน SSF,กรุงไทย SSF,KTAM SSF,กรุงไทย SSFX,KTAM SSFX,กองทุน ผลตอบแทน,กองทุนลดหย่อนภาษี,ลดหย่อนภาษี,Saving Fund,กองทุนรวม,Mutual fund,RMF,LTF,ออมพิเศษ,กองทุนผลตอบแทนดี,กองทุนได้รางวัล,กองทุนลดหย่อน,ภาษี,SSF ผลตอบแทนดี,SSF พิเศษ ผลตอบแทนดี,SSF Extra ผลตอบแทนดี,SSFX ผลตอบแทนดี,SSF 70/30

ช่องทางการซื้อกองทุน

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

SSF,SSFX,SSF พิเศษ,SSF Extra,กองทุน SSF,กรุงไทย SSF,KTAM SSF,กรุงไทย SSFX,KTAM SSFX,กองทุน ผลตอบแทน,กองทุนลดหย่อนภาษี,ลดหย่อนภาษี,Saving Fund,กองทุนรวม,Mutual fund,RMF,LTF,ออมพิเศษ,กองทุนผลตอบแทนดี,กองทุนได้รางวัล,กองทุนลดหย่อน,ภาษี,SSF ผลตอบแทนดี,SSF พิเศษ ผลตอบแทนดี,SSF Extra ผลตอบแทนดี,SSFX ผลตอบแทนดี,SSF 70/30
SHARE

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน SSF และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

และอีกหลายคนยังถามถึง...

 • Q: กองทุน SSF Extra คืออะไร
  • กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (Super Savings Fund Extra: SSFX) เน้นออมเงินระยะยาว ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
  • ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อถือหน่วยลงทุนจนครบ 10 ปี
  • โดยนำไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุน ออกจาก SSF ปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด

 • Q: ข้อกำหนด/เงื่อนไข กองทุน SSF Extra มีอะไรบ้าง
  • สามารถหักค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจาก SSF ปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด เมื่อถือหน่วยลงทุนครบ 10 ปี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
  • ไม่กำหนดขั้นตํ่าในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขซื้อต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถออมได้

 • Q: รายชื่อกองทุน SSF Extra

 • Q: กองทุน SSF Extra ลงทุนในอะไรบ้าง
  • จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 • Q: กองทุน SSF Extra เปิดขายเมื่อไหร่
  • เปิดเสนอขายเฉพาะช่วงเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เป็นมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน ดําเนินการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 • Q: ระยะเวลาในการถือกองทุน
  • การถือครองไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ

 • Q: ซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่
  • ไม่กำหนดจำนวนขั้นตํ่าในการซื้อ และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถออมได้

 • Q: ซื้อกองทุน SSF Extra ช่องทางไหน / อย่างไร

 • Q: โปรโมชั่นกองทุน
  • ยอดลงทุนสุทธิ SSF Extra ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช่องทาง)* รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUS และสามารถซื้อผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท
  • *เงื่อนไขโปรโมชั่นมีดังนี้ คลิกเลย

 • Q: ถ้าใช้บัตรเครดิตซื้อ ใช้คะแนน ได้หรือไม่
 • สามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท

 • Q: กองทุน SSF Extra เหมาะกับใคร
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม จากการลงทุนในกองทุน SSF ปกติ

 • Q: ใช้ลดหย่อนอะไรได้บ้าง
  • นำไปหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก SSF ปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด
  • ทั้งนี้ เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF Extra จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

 • Q: กองทุน SSF Extra ดีอย่างไรในด้านการลดหย่อนภาษี
 • นำไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจาก SSF ปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด

 • Q: กองทุน SSF Extra ดีอย่างไรในด้านการออม
 • เน้นให้ประชาชนออมเงินระยะยาวผ่านการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อถือครบ 10 ปี และเน้นที่ลงทุนนานถึง 10 ปี เพื่อลดความเสี่ยง เพราะมีเวลานานพอที่สินทรัพย์ลงทุนจะเติบโต โอกาสในการขาดทุนจึงลดลง

 • Q: เงินที่ได้หลังจากการถือครบกำหนดต้องเสียภาษีหรือไม่
 • เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF Extra จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกําหนด

 • Q: SSF Extra แตกต่างจาก SSF ปกติ อย่างไร


 • Q: SSF ปกติ แตกต่างกับ LTF อย่างไร

 • Q: ทำไมต้องซื้อกับ KTAM
  • สะดวก ซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ผู้สนับสนุนการขายกว่า 50 แห่ง และซื้อผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท และเมื่อลงทุนทุกๆ 50,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUS (จ่ายเงินสดหรือรูดบัตรก็ได้)
  • มีกองทุนให้เลือก 2 กองทุน ได้แก่
   • กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX)
   • กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KTESGS-SSFX)
 • Q: กองทุน KTAM SSF Extra น่าสนใจอย่างไร
 • กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX)
  • ประเภทกองทุนรวมผสม
  • ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
  • ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารภาครัฐ และตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี
  • บริหารกลยุทธ์แบบ Active Management และทีมงานบริหารเดียวกับกองทุน KTLF70/30
  • กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KTESGS-SSFX)
  • ประเภทกองทุนตราสารทุน
  • บริหารกองทุนเชิงรับ ให้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR))
  • เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  • กองทุนสามารถลงทุนในหุ้น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
  • มีการกระจายตัวและมีความหลากหลายของประเภทตราสารมากกว่าดัชนีตราสารทุนทั่วไป

SSF,SSFX,SSF พิเศษ,SSF Extra,กองทุน SSF,กรุงไทย SSF,KTAM SSF,กรุงไทย SSFX,KTAM SSFX,กองทุน ผลตอบแทน,กองทุนลดหย่อนภาษี,ลดหย่อนภาษี,Saving Fund,กองทุนรวม,Mutual fund,RMF,LTF,ออมพิเศษ,กองทุนผลตอบแทนดี,กองทุนได้รางวัล,กองทุนลดหย่อน,ภาษี,SSF ผลตอบแทนดี,SSF พิเศษ ผลตอบแทนดี,SSF Extra ผลตอบแทนดี,SSFX ผลตอบแทนดี,SSF 70/30